Tạp chí khoa học với Luật Báo chí: Vấn đề trao đổi

Tạp chí khoa học là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ để công bố kết quả nghiên cứu và thông tin về khoa học chuyên ngành.