Hà Nội hỗ trợ lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian giãn cách xã hội

16/08/2021 11:32

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

UBND TP. Hà Nội đã có chỉ  đạo rà soát, lập danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19 không có nơi cư trú trên địa bàn quản lý, hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, bố trí nơi ở tạm thời... với tinh thần "không để ai không có nơi ở trên địa bàn". 

Hà Nội hỗ trợ lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian giãn cách xã hội

 

Đây là nội dung Hà Nội thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố. Bên cạnh đó là trên cơ sở báo cáo của một số quận, huyện, hiện nay có một số lượng lao động tự do, người dân ngoại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19 không có nơi cư trú trên địa bàn Hà Nội.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nguyên tắc "4 tại chỗ" theo chỉ đạo của UBND Thành phố, linh hoạt, sáng tạo trong việc chăm lo, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 không có nơi cư trú.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức, cá nhân và nhân dân cùng tham gia chăm lo, hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn.

UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, thị xã  rà soát, lập danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 không có nơi cư trú trên địa bàn quản lý. Tổng hợp, phân loại đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 3642/QĐ-UBND và các chính sách đặc thù hỗ trợ của Thành phố; khẩn trương hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế... trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giải quyết khó khăn của người dân.

Các địa phương cần chủ động rà soát, bố trí nơi ở tạm thời để người lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 không có nơi cư trú đến tạm trú; chỉ đạo bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch tại các địa điểm tạm trú.

Trong trường hợp các quận, huyện, thị xã không thể bố trí được địa điểm tạm trú và nguồn lực, chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, tham mưu báo cáo của UBND Thành phố với tinh thần "Không để ai không có nơi ở trên địa bàn".

Bên cạnh đó, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động tự do ngoại tỉnh không có nơi cư trú trên địa bàn theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện các chính sách hỗ trợ lao động tự do ngoại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo đúng các quy định hiện hành. Làm đầu mối tiếp nhận khó khăn, vướng mắc và đề xuất của UBND các quận, huyện, thị xã, tổng hợp tham mưu UBND Thành phố có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời.

Trong trường hợp các quận, huyện, thị xã không thể bố trí được địa điểm tạm trú và nguồn lực, chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tham mưu báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Đồng thời, các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố có người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 không có nơi cư trú, phải ở lại thành phố Hà Nội xây dựng phương án đưa người lao động ngoại tỉnh trở về địa phương khi đủ điều kiện.

 

PV