Đảm bảo tuổi thọ tối thiểu khi thiết kế nhà chung cư

16/06/2022 08:31

Khi thiết kế nhà chung cư, chủ đầu tư cần phải tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tuổi thọ của thiết kế.

Hiện nay, hầu hết các chung cư trên thế giới, đặc biệt ở Việt Nam, đều được quy định về thời hạn sử dụng và sở hữu để đảm bảo sự an toàn cho đời sống dân cư. Khi thiết kế nhà chung cư, chủ đầu tư cần phải tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tuổi thọ của thiết kế.

Theo Tiểu mục 1.4.28, Mục 1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD, tuổi thọ thiết kế đối với nhà chung cư được hiểu là thời hạn sử dụng dự kiến theo thiết kế của công trình để tính toán kết cấu xây dựng (bao gồm cả phần nền móng) đảm bảo an toàn chịu lực và đảm bảo điều kiện sử dụng bình thường trong suốt thời gian khai thác và sử dụng công trình mà không phải tiến hành bất kỳ sửa chữa lớn hay gia cường kết cấu chịu lực nào.

Cũng theo Tiểu mục 2.3.1, Mục 2 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD, nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải được tính toán đảm bảo tuổi thọ thiết kế tối thiểu 50 năm (ngoại trừ các trường hợp khác do người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư quyết định phù hợp với thời gian khai thác sử dụng công trình).

null

Hầu hết các chung cư trên thế giới, đặc biệt ở Việt Nam, đều được quy định về thời hạn sử dụng và sở hữu để đảm bảo sự an toàn cho đời sống dân cư. (Ảnh minh họa).

Với kết cấu của nhà phải đảm bảo độ bền lâu tương ứng với tuổi thọ thiết kế. Tuổi thọ thiết kế của công trình phải được nêu rõ trong hồ sơ thiết kế và các hồ sơ khác của công trình theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đến thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình (tuổi thọ thiết kế), chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư cần có thông báo và tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng của công trình để có biện pháp can thiệp kéo dài thời hạn sử dụng hoặc có biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, thiết kế của nhà chung cư cần đảm bảo có tuổi thọ tối thiểu là 50 năm (trừ các trường hợp khác do người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư quyết định phù hợp với thời gian khai thác sử dụng công trình).

Hồ sơ đề nghị công nhận hạng nhà chung cư năm 2022

Nhà chung cư được phân thành nhiều hạng khác nhau nhằm xác định giá trị khi thực hiện quản lý hoặc giao dịch trên thị trường.

Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 31/2016/TT-BXD, hồ sơ đề nghị công nhận hạng nhà chung cư gồm có:

1. Đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư theo mẫu hướng dẫn tham khảo quy định tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao có chứng thực Giấy phép xây dựng nhà chung cư (đối với nhà chung cư thuộc diện phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng).

3. Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc văn bản chấp thuận tổng mặt bằng khu vực có nhà chung cư (đối với trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500) kèm theo bản vẽ tổng mặt bằng nhà chung cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Bản sao có chứng thực văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền kèm theo bản vẽ thiết kế cơ sở nhà chung cư theo quy định của pháp luật về xây dựng.

5. Bản sao có chứng thực văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nhà chung cư của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

6. Bản tự kê khai, đánh giá phân hạng nhà chung cư của tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng nhà chung cư theo mẫu hướng dẫn tham khảo quy định tại phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng nhà chung cư nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định trên tại Sở Xây dựng. Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ giấy tờ theo quy định thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng phải có văn bản thông báo đề nghị bổ sung các giấy tờ còn thiếu.

Trường hợp nhà chung cư không đáp ứng được các yêu cầu và các tiêu chí theo quy định thì Sở Xây dựng phải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng, trong đó nêu rõ lý do nhà chung cư không được công nhận theo hạng đã đề nghị.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định công nhận hạng nhà chung cư, Sở Xây dựng có trách nhiệm đăng tải công khai thông tin, văn bản quyết định trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và gửi quyết định này cho tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng nhà chung cư để công khai cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư biết.

Theo quy định nêu trên thì thiết kế của nhà chung cư phải đảm bảo có tuổi thọ tối thiểu là 50 năm (trừ các trường hợp khác do người quyết định đầu tư/chủ đầu tư quyết định phù hợp với thời gian khai thác sử dụng công trình).

-Kết cấu của nhà phải đảm bảo độ bền lâu tương ứng với tuổi thọ thiết kế.

-Tuổi thọ thiết kế của công trình phải được nêu rõ trong hồ sơ thiết kế và các hồ sơ khác của công trình theo quy định của pháp luật. Đến thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình (tuổi thọ thiết kế), chủ đầu tư/người quyết định đầu tư cần có thông báo và tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng của công trình để có biện pháp can thiệp kéo dài thời hạn sử dụng hoặc có biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Bùi Hằng