Bamboo Capital (BCG) phát hành 90 triệu cổ phiếu để chuyển đổi cho 900 tỷ đồng trái phiếu

Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.