Thủ Đức House bị thu hồi thuế VAT và phạt chậm nộp 396 tỷ đồng, cổ phiếu lập tức bị bán tháo

Số tiền bị thu hồi và phạt tương đương lợi nhuận 3 năm của Thủ Đức House.