Vì môi trường kinh doanh lành mạnh: Bộ chức năng phải vào cuộc rốt ráo, không đẩy việc

Quy định liên quan đến tỷ lệ nội địa hóa không còn tính pháp lý nhưng vẫn tồn tại 7 năm qua, cho thấy sức ì về môi trường kinh doanh nếu cơ quan chức năng không rốt ráo.