Nhà sản xuất, nhập khẩu những sản phẩm nào phải thực hiện trách nhiệm xử lý chất thải?

Những tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì nào sẽ phải thực hiện trách nhiệm đóng góp tài chính để hỗ trợ xử lý chất thải? Và phải thực hiện theo trình tự như thế nào?